Salgs – og leveringsbetingelser

Datahub til datadrevene virksomheder

1. Generelt

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem AMASS datahub ApS, CVR-nr. 41286695 (herefter benævnt ”AMASS datahub ApS”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). AMASS datahub ApS og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

1.2 Enhver aftale om levering med AMASS datahub ApS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af AMASS datahub ApS fremsendte ordrebekræftelse.

1.3 De til enhver tid gældende betingelser kan findes på [www.amass.dk] 

2. Indgåelse

2.1 AMASS datahub ApS bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når AMASS datahub ApS har afsendt sin ordrebekræftelse. AMASS datahub ApS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af AMASS datahub ApS fremsendte tilbud.

2.2 Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra AMASS datahub ApS og bekræftet denne, har Køber accepteret de af AMASS datahub ApS fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

2.3 Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes AMASS datahub ApS senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives AMASS datahub ApS fuld dispositionsret over Købers konti.

3. Opsigelse

3.1 Såfremt Køber vil opsige aftalen med AMASS datahub ApS, skal Køber skriftligt meddele til AMASS datahub ApS, at aftalen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Har AMASS datahub ApS ikke modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen, med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

3.2 Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

4. Priser

4.1 Alle priser er angivet ekskl. moms.

4.2 AMASS datahub ApS er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software og øvrig teknisk assistance. Derudover er AMASS datahub ApS berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

4.3 Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som AMASS datahub ApS anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er AMASS datahub ApS berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.4 AMASS datahub ApS er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen.

5. Betalingsbetingelser

5.1 Der betales månedsvis forud. Forfaldsdagen fremgår af fakturaen. Første faktura fremsendes i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse.

5.2 Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a.

5.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom AMASS datahub ApS er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Ved betalingsmisligholdelse er AMASS datahub ApS berettiget til at kræve AMASS datahub ApSs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Parterne fastsætter i fællesskab en markedsføringsplan indeholdende kampagner, der skal markedsføres på Facebook. I markedsføringsplanen angives hyppigheden for markedsføringen, tidspunktet m.v.

7. Force majeure

7.1 AMASS datahub ApS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af AMASS datahub ApSs forpligtelser, såfremt AMASS datahub ApS kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for AMASS datahub ApSs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

7.2 I så fald er AMASS datahub ApS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

8.Reklamation

8.1 AMASS datahub ApSs forpligtelse er en indsatsforpligtelse. Af denne årsag kan Køber ikke gøre mangler gældende. Køber er endvidere afskåret fra at gøre forsinkelse gældende.

9.Misligholdelse

9.1 Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at AMASS datahub ApS har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er AMASS datahub ApS berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

9.2 Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

9.2.1 Købers manglende betaling,

9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3,

9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer AMASS datahub ApS i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora).

9.3 Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er AMASS datahub ApS, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes.

10.Ansvarsbegrænsning

10.1 AMASS datahub ApSs erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og AMASS datahub ApS kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarligt for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

10.2 Såfremt AMASS datahub ApS anvender ord i Købers kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et ord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan AMASS datahub ApS ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

10.3 AMASS datahub ApS er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11. Markedsføringsbudget

11.1 Parterne fastsætter i fællesskab et markedsføringsbudget. I budgettet er der indeholdt omkostninger, som skal erlægges direkte til Facebook, Google for målrettet annoncering.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter danske retsregler og ved byretten i Aalborg.

 

 

 

Vores samarbejdspartnere

Kontakt AMASS

Østre Allé 102
9000 Aalborg
Danmark
CVR: 41 28 66 95
+45 42 80 20 63
brevdue@amass.dk

Aktive features

Analyse oversigt
Google Ads data
Google Analytics data
Google My Business data
Google Search Console data

Kommende features

Webshop data
Facebook data
Linkedin data
Instagram data
Kundekartotekt
Planlægningsværktøj
Data oversigt
Stort help center

Kontakt AMASS

Østre Allé 102
9000 Aalborg
Danmark
CVR: 41 28 66 95
+45 42 80 20 63
brevdue@amass.dk

Aktive features

Analyse oversigt
Google Ads data
Google Analytics data
Google My Business data
Google Search Console data

Kommende features

Webshop data
Facebook data
Linkedin data
Instagram data
Kundekartotekt
Planlægningsværktøj
Data oversigt
Stort help center